ประวัติความเป็นมา

       เทศบาลตำบลพนา เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลพนา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.8 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้าน (5ชุมชน) ดังนี้

  • หมู่ที่ 1 บ้านพนา ตำบลพนา(ชุมชนพระเหลาพัฒนา)

  • หมู่ที่ 7 บ้านพนา ตำบลพนา(ชุมชนตลาดสด)

  • หมู่ที่ 8 บ้านพนา ตำบลพนา(ชุมชนเทพนิมิต)

  • หมู่ที่ 9 บ้านพนา ตำบลพนา(ชุมชนบูรพาพัฒนา)

  • หมู่ที่ 1 บ้านพนานต์ ตำบลพระเหลา(ชุมชนเมืองพนานต์)

  • หมู่ที่ 10 บ้านพนานต์(บางส่วน) ตำบลพระเหลา(ชุมชนเมืองพนานต์)