กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ