แบบยื่นขออนุญาต (กองสาธารณสุขฯ)
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร