แผนการดำเนินงาน

          mail แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ 2563
           mail แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ 2562
 mail แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ 2561
            mail แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ 2560
  mail แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ 2559