รางวัลปี พ.ศ. 2558
  • "รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2558 นำโดยว่าที่พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์ และคณะได้เข้ารับรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  จ.ปทุมธานี ซึ่งในปีนี้เทศบาลตำบลพนาได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
        

  •  "ใบประกาศเกียรติคุณด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2557" 
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 58 นำโดยว่าที่ พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา และคณะ ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2557 จากนายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ 10  ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี


  • “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4"  โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้ร่วมกันพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ ว่าที่ พันตรี เผชิญลาภ  อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนาได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น” ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 เป็นบุคคลที่มีส่วนนำพาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานภาครัฐ(Core Team) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยมีพิธีรับรางวัลเกียรติคุณ “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น” ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ณ หอประชุมกองทัพอากาศ  กรุงเทพมหานคร ประธานพิธีโดย ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี


  • "รางวัลธรรมาภิบาล" วันที่ 28 ก.ย. 58 นายกเทศมนตรีตำบลพนา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ประธานสภา  เข้าร่วมรับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี  มีอปท.ที่เข้ารับรางวัลทั้งหมดจำนวน 54 แห่ง >> เทศบาลตำบลพนา ได้รับรางวัลดีเลิศ ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษา พร้อมเงินรางวัลจำนวน 4 ล้านบาท  • "โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชู ผู้ให้ความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 58 นายกเทศมนตรีตำบลพนา ได้เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชู ผู้ให้ความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวแทนเพื่อนำเสนอความสำเร็จของการดำเนินงานความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการประชุมกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2558 ณ โรมแรม         แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี


  • ประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ระดับจังหวัด วันที่ 30 พ.ย. 58 นายกเทศมนตรีตำบลพนา เข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์การ   ที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ระดับจังหวัด จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาส  วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย พ.ศ.2558
  • “รางวัล Prime Minister Road Safety Awards” วันที่ 14 ธ.ค. 58 นายกเทศมนตรีตำบลพนา ได้เข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน จัดโดย ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  มอบโดย ฯพณฯ สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย