รางวัลปี พ.ศ. 2559
  • "รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ปี 59 (9 ปีซ้อน)"  วันที่ 22 มี.ค. 59 นายกเทศมนตรีตำบลพนา เข้ารับโล่รางวัลศูนย์ อปพร.ที่มีผลงานดีเด่น ปี59 พร้อมเงินรางวัล (9ปีซ้อน) จาก ฯพณฯ สุธี มากบุญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
       • "รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา" วันที่ 28 มี.ค. 59 นายกเทศมนตรีตำบลพนาและผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลพนา เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา 1 ใน 11 แห่ง และผู้อำนวยการกองการศึกษาดีเด่น 1 ใน 6 แห่งของประเทศ ประจำปี 2559 โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ


  • รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มี.ค. 59 นายกเทศมนตรีตำบลพนา เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 7 รางวัลนักปกครองท้องถิ่น ดีเด่น แห่งปี 2559 โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบประทานรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ   :: โล่ประทานโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


  • "โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือน กระจก" วันที่ 19 ก.ย. 59 ว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุน การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร