เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     - ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 - ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      - ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
      - ภาคผนวก

****************************************************************

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
  - ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      - ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
      - ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
      - ภาคผนวก

                      **********************************************************
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     
  - ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ให้เทศบัญญัติงบประมมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้
          - ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
          - ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 

          - ภาคผนวก
 
************************************************************************************                         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
           - ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้
           - ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
           - ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2562


                                **************************************************************************
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                                 **************************************************************************

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

**************************************************************************
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559