แสดงสถานะทางการเงิน
                      แสดงสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563

                               ###############################################
 
                      แสดงสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
                                

                                       
 #####################################

                       แสดงสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561
               
######################################
 
                        แสดงสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560
 
*********************************************
 
                 แสดงสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559